Tekst

Al meer dan 51.000 woningen en 355 bedrijven zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk dat warmte levert van de Amer - biomassacentrale in Geertruidenberg. We zijn al een aantal jaren met een groot comité bezig om te kijken hoe we Midden- en West-Brabant verder kunnen verduurzamen, ook wanneer de Amercentrale hier geen bijdrage meer aan levert. Het maatschappelijk sentiment rondom biomassa heeft dit proces versneld. De leveringszekerheid komt niet in gevaar, want tot 2027 blijft de Amercentrale gewoon warmte leveren.  

Tekst

Toekomstbeeld 2050  

In de verduurzaming van de regio Midden- en West-Brabant speelt collectieve warmte een belangrijke rol. In de regio is een flink potentieel aan bronnen beschikbaar voor de energietransitie. Voor een toekomstbestendige en duurzame warmtelevering wordt het huidige warmtenet in Midden- en West-Brabant de komende 30 jaar doorontwikkeld tot een 4e generatie warmtesysteem voor de brede regio (Hart van Brabant en West-Brabant).

Media
Warmtesingel Breda Warmtenet
Tekst

 

Dat houdt in: 

  • Een flexibel net met een open netstructuur waaraan meerdere lokale en regionale duurzame bronnen kunnen worden gekoppeld. Een net dat daardoor eenvoudig kan groeien. 

  • Inzet van een mix aan hernieuwbare bronnen, zoals aardwarmte (geothermie), zonthermie, warmte uit de industrie en aquathermie.  

  • Efficiënte warmtelevering, dus levering van lagere temperaturen (uit hernieuwbare bronnen), en gebruik van slimme energiesystemen en seizoensopslag.  

  • Efficiënt en spaarzaam warmtegebruik - De woningen en bedrijven van de klant zijn onderdeel van het 4e generatie warmtenet. Efficiënte en duurzame warmtelevering is alleen mogelijk als woningen, gebouwen en bedrijven energiezuinig (en dus goed geïsoleerd zijn) en als de klant bewust met energie omgaat. Daar gaan we de klant bij helpen. 

Tekst

Routes naar duurzame warmtelevering in 2050  

Er zijn momenteel al verschillende duurzame bronnen in beeld die we parallel aan elkaar ontwikkelen. Mogelijke bronnen voor na 2027 Bijvoorbeeld aardwarmte en/of industriële warmte uit de omgeving Moerdijk via de Brabantleiding die we aan het ontwikkelen zijn. Aanvullend zijn er kleinere duurzame bronnen waaraan gewerkt wordt, zoals de energiehub in Breda, maar ook het verduurzamen van de woningen zelf door middel van isolatie. Als achtervang hebben we een back-up systeem, ook nu al. Het is ook goed mogelijk dat de Amercentrale ook na 2027 warmte blijft leveren, eventueel uit combinaties van bronnen zoals biomassa en elektriciteit. Er verandert dus niets voor onze klanten in Brabant en zoals altijd blijven wij werken conform de vereisten van leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid in de Warmtewet. We werken de opties in goed overleg uit met alle betrokken partijen.  

Media
Tekst

Waar staan we nu?

Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van de Brabantleiding. Daarmee komt de warmte van Attero op korte termijn beschikbaar en kan ruim 50% van de jaarlijkse warmtevraag worden afgedekt. De resterende vraag kan tijdelijk met gasketels worden ingevuld, aangevuld met energie uit de lokale energiehubs. Daarna volgt de ontwikkeling van de aardwarmtebronnen en de overige warmte uit industrie in Moerdijk. Volgens plan zou Moerdijk 200MW warmte aan Midden- en West-Brabant kunnen leveren in 2030.  

Tekst

Voor realisatie zijn er de nodige planologische en bestuurlijke uitdagingen. Daarbij zijn we afhankelijk van de besluitvorming door derden. In een snel veranderde (warmte)wereld is een duidelijke gedeelde visie en goede samenwerking tussen alle betrokken partijen daarom essentieel.