Tekst

Kennisbank

Wij snappen dat sommige termen niet in een oogopslag duidelijk zijn. Daarom leggen we hun betekenissen graag aan je uit. Klik op de term voor meer informatie.

Snel link content

Meer over:

Aardgasvrij

Aardgasvrij betekent dat we geen aardgas meer gebruiken. We gaan dus ook geen gas meer gebruiken om te koken, warm water te maken en onze huizen te verwarmen. Warmtenetten vormen een belangrijk oplossing voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. In het klimaatakkoord staat dat het doel is om voor 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Ongeveer de helft daarvan moet verwarmd worden door een warmtenet. Warmtenetten zijn dus een belangrijk onderdeel om een aardgasvrij Nederland te krijgen

Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. 

Lees hier meer over Aardwarmte

Lees hier meer over Ennatuurlijk Aardwarmte

Aftapwarmte

Bij de productie van elektriciteit komt veel warmte vrij, die gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Dit wordt aftapwarmte genoemd omdat er wordt afgetapt uit de stoomturbine. De productie van warmte gaat ten koste van een deel van de elektriciteitsproductie.

Amercentrale

Dit is de oude benaming van de RWE-centrale die in Geertruidenberg staat. Via deze centrale wordt ons grootste warmtenet verwarmt. 

Amernet

In Midden- en West-Brabant  is in de jaren '80 het warmtenet aangelegd. Dit warmtenet (ook wel bekend als stadsverwarming) is een van de grootste warmtenetten van Nederland en levert warmte aan 46.000 huishoudens en 375 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Made, Dongen en Sprang Capelle ons grootste warmtenet. Dit net heet het Warmtenet Midden- en West-Brabant maar wordt ook wel het Amernet genoemd. 

Biogas

Biogas is het groene alternatief voor aardgas. Het is een gas dat vrijkomt bij de vergisting van onder andere mest en rioolslib. Ennatuurlijk werkt samen met partners die dit gas produceren. Biogas wordt gebruikt als brandstof in gasmotoren (warmtekrachtkoppelingen). Deze motoren drijven een generator aan voor het opwekken van groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat via ons warmtenet naar onze klanten. 

Biomassa

Door verbranding van biomassa in een bioketel wekt Ennatuurlijk warmte op. Die warmte komt via ons warmtenet bij mensen thuis en bij bedrijven. Biomassa bestaat uit hout uit rest- of afvalstromen. Biomassa is een duurzame bron vanwege de korte koolstofkringloop van hout: de CO2 die vrijkomt bij verbranding, wordt weer opgenomen bij groei.

CO2

CO2 is een gas dat in onze atmosfeer voorkomt. CO2 vormt namelijk samen met andere broeikasgassen een warme deken om de aarde heen. Doordat we fossiele brandstoffen als benzine, kerosine, kolen en gas verbranden komt er heel veel extra CO2 in de lucht. Hierdoor wordt de deken om de aarde in een hoog tempo dikker. Hierdoor ontstaat het broeikaseffect. 

CO2-neutraal

CO2-neutraal geeft aan dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. 

CW klasse

CW staat voor Comfortklasse Warmwater en het getal zegt iets over de kraanwater prestaties. Er zijn meerdere CW-klassen. Hoe hoger de CW-klasse of CW-waarde, hoe meer capaciteit voor warm water.

Energietransitie

De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas en steenkolen naar volledig groene energie. Denk hierbij aan energie vanuit de zon, wind of water. Het doel van de transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050 in Nederland, die dan voor 100% bestaat uit groene energie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Energieakkoord.

EOR

De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR. Dit staat voor Equivalent Opwekrendement. Deze factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen.

Eindafrekening

Als je gaat verhuizen ontvangen wij graag een afmelding en een aanmelding van jouw huurder of koper. Dit kan doorgegeven worden via ons online klantenportal Mijn Warmte. Als wij van beide partijen de gegevens ontvangen hebben, maken wij voor jou een eindafrekening op. 

Gigajoule

De hoeveelheid warmte die je gebruikt, wordt gemeten in gigajoule, afgekort: GJ.

Jaarrekening / jaarafrekening

Je betaalt maandelijks een voorschot en eenmaal per jaar ontvang je een jaarafrekening. Op de jaarafrekening zie je de werkelijke totale kosten vergeleken met het totaalbedrag van de betaalde voorschotten. Door verschillende oorzaken kan het voorkomen dat je geld terugkrijgt of moet bijbetalen op de jaarafrekening. De maand waarin je jouw jaarafrekening ontvangt ligt aan de plaats waarin je woont. Je kunt dit terugvinden door in te loggen op Mijn Warmte

Klimaatakkoord

In december 2015 gingen op de VN-klimaattop in Parijs 195 landen akkoord met een nieuw klimaatverdrag, het Klimaatakkoord van Parijs.Het is een historisch akkoord omdat er voor het eerst een bindend verdrag is gesloten waarbij alle landen afspreken de uitstoot aan te pakken. 

‘Niet-Meer-Dan-Anders’ principe

In Nederland geldt het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’ principe. In de Warmtewet staat opgenomen dat de prijs voor warmte via het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kosten voor aardgas (de kosten voor de cv-ketel en de gasprijs). Dit idee is ontstaan om de consument te beschermen, zodat de prijs nooit boven de kosten van het alternatief (aardgas) uitstijgt. Jaarlijks worden de maximum warmtetarieven door de Toezichthouder, de ACM, in een officieel besluit vastgelegd. Jaarlijks leggen warmteleveranciers de warmteprijs vast die aan de gebruikers wordt gecommuniceerd. Je betaalt dus niet extra voor een warmtenet vergeleken met gasverwarming, dat is in de wet vastgelegd en hierop wordt toezicht gehouden door de ACM.

Restwarmte

Bij sommige industriële processen komt restwarmte vrij. Waar deze restwarmte normaal zou opgaan in de lucht of het water, zet Ennatuurlijk die liever in voor de verwarming van woningen en bedrijven. 

Tapwater

Tapwater is een ander woord voor kraanwater.

Voorschot

Als klant bij Ennatuurlijk betaal je maandelijks een voorschot. We berekenen je voorschot door de vaste kosten en het verwachte warmteverbruik voor het huidige stookseizoen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maanden voor je jouw jaarafrekening ontvangt. Daarbij houden we rekening met onder meer de grootte van je woning, de verwachte buitentemperatuur en het historisch verbruik.

Warmtebaan

In Enschede is genoeg duurzame warmte aanwezig. Ennatuurlijk is daarom bezig met de aanleg van de Warmtebaan: een uitbreiding van het bestaande warmtenet van Enschede van bijna 8 kilometer, waarmee niet alleen de bestaande netten aan elkaar gekoppeld worden, maar de duurzame warmte ook beschikbaar komt voor 50% van de stad. 

Warmtesingel

Om Breda verder te verduurzamen is Ennatuurlijk in 2020 gestart met de aanleg van Warmtesingel Breda. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. Met deze uitbreiding komt duurzame warmte voor zo’n vijfduizend woningen en honderd bedrijven binnen handbereik als alternatief voor het verwarmen met aardgas.

Warmtekrachtkoppeling (WKK

Warmtekrachtkoppeling is de productie van warmte en elektriciteit die samen en tegelijk plaatsvinden. Dat is efficiënt, want de verbranding van één soort brandstof zorgt voor warmte en stroom. De meeste WKK’s werken op fossiele brandstoffen, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare energiebronnen als brandstof te gebruiken. Dat laatste doen we steeds meer. Ook biogas kan brandstof zijn voor een WKK.

Warmte- en koudeopslagsysteem (WKO)

De basis van een warmte- en koudeopslagsysteem bestaat uit een aantal warme en koude grondwaterbronnen. Deze bronnen bevinden zich op een diepte van ongeveer 80 meter onder de grond. Het grondwater wordt hier aan de boven- en onderkant begrensd door een laag klei. Ideale omstandigheden om koude en warmte vast te houden. In de zomer pompt het systeem het water uit de koude bron op en geeft het water de koude af aan het gebouw. Vervolgens gaat dat water de warme bron in. In de winter werkt het systeem de andere kant op. Dan wordt het warme water opgepompt om zijn warmte af te geven, en wordt het weer naar de koude waterbron geleid. Het water uit de warme bron wordt met een warmtepomp opgewarmd tot 55 °C en eventueel met een ketel bijverwarmd, zodat ruimteverwarming en warm kraanwater in de woningen en bedrijven mogelijk zijn.

Warmte-uitkoppeling

Bij sommige industriële processen komt restwarmte vrij. Waar deze restwarmte normaal zou opgaan in de lucht of het water, zet Ennatuurlijk die liever in voor de verwarming van woningen en bedrijven.  Warmte-uitkoppeling vraagt maatwerk. Per project ziet het systeem anders eruit.