Biomassa: een lokale en duurzamere warmtebron van Ennatuurlijk

26-04-2017

In het kader van verduurzaming en de energietransitie zullen we in Nederland steeds minder fossiele brandstoffen, zoals aardgas, gaan gebruiken voor onze energievoorziening. De warmte die huishoudens nu gebruiken voor verwarming en warm kraanwater wordt nu nog voor meer dan 90% met aardgas opgewekt. Daarom kunnen we met het opwekken van warmte middels alternatieve bronnen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een van de alternatieve bronnen die Ennatuurlijk gebruikt is biomassa. Het is een CO2‚ besparende brandstof vanwege de kort-cyclische kringloop waarmee je minder afhankelijk wordt van aardgas.

Ennatuurlijk streeft naar duurzame energie die lokaal wordt opgewekt. In het geval van biomassa komt de brandstof niet uit het buitenland maar van lokale zagerijen en/of groenvoorziening van de gemeente. Wij zien de inzet van duurzame biomassa als een stap in de energietransitie naar fossielvrij. Het grote voordeel van warmtenetten is dat je met het in gebruik nemen van een nieuwe, duurzamere bron, in één keer heel veel woningen en bedrijfspanden verduurzaamt.

Bij Ennatuurlijk maken we alleen gebruik van reststromen van bomen en planten. Er worden dus geen bomen speciaal voor biomassa verbouwd en gekapt. Ze worden verbouwd voor bijvoorbeeld balken, planken, papier en pulp. Alle stukjes waar niets meer mee gedaan kan worden, worden gebruikt voor het opwekken van energie. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van biomassa uit de nabije omgeving. Zo voorkomen we zoveel mogelijk CO2-uitstoot door vervoer. Bovendien wordt de duurzaamheid van biomassa jaarlijks getoetst in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In onderstaande vragen en antwoorden vindt u meer informatie.

Vragen en antwoorden

Op welke locaties heeft Ennatuurlijk biomassacentrales?
Ennatuurlijk heeft biomassacentrales in Zevenaar, Lelystad, Eindhoven, Apeldoorn, Tilburg, Leeuwarden, Zeewolde en Breda. 

Welke soorten biomassa gebruikt Ennatuurlijk in haar centrales en waar komt het vandaan?
• Afval van zagerijen uit Nederland (centrales in Lelystad en Zevenaar).
• Vers snoeihout, altijd uit de omgeving van de betreffende centrale. Takken worden na het snoeien in delen gehakt en naar de dichtstbijzijnde centrale gebracht (centrales in Eindhoven en Apeldoorn).
• Lokaal houtafval: bijvoorbeeld oude houten pallets en ander afvalhout dat niet meer gerecycled kan worden. Het gaat om schoon hout, zonder verf- of lijmresten, dat wordt geperst en versnipperd (centrale in Apeldoorn).
• Bio-olie als residu uit de voedingsindustrie (codes NTA 584 en 587), deze wordt gebruikt ten behoeve van de back-up bronnen – bijvoorbeeld wanneer de Amercentrale uitvalt (pompstations in Tilburg en Breda); We gebruiken geen vetten of oliën met dierlijke afkomst. Daarnaast koopt Ennatuurlijk geen palmolie in, vanwege de ontbossing in Aziatische landen.
• Biogas: een deel van onze warmte in de steden Leeuwarden, Apeldoorn en Zeewolde wordt opgewekt uit biogas van bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie en veehouders. Deze kopen we in bij lokale partijen zoals een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een veehouder (centrales in Leeuwarden, Apeldoorn en Zeewolde).

Maakt het nog uit voor de duurzaamheid of biomassa verbrand, vergast of vergist wordt?
Dat maakt wat betreft duurzaamheid niet uit, in al deze gevallen gaat er CO2‚ de lucht in die bomen eerder uit de lucht hebben opgenomen.

Zijn er biomassacentrales van Ennatuurlijk die kolencentrales ondersteunen, die daardoor open blijven?
Ennatuurlijk stookt niet bij in de kolencentrales, de biomassacentrales van Ennatuurlijk zijn namelijk stand alone en fungeren enkel als back-up voor kolencentrales.

Hoe zit het dan met de Amercentrale?
Ennatuurlijk gebruikt restwarmte van de Amercentrale. Dat is warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit en anders verloren zou gaan maar nu nuttig wordt gebruikt voor het verwarmen van huishoudens. In de Tweede Kamer heeft lange tijd discussie plaatsgevonden over het sluiten van alle (5) kolencentrales in Nederland. De (nu demissionaire) minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft daar tot nu toe niet toe besloten. Het nieuwe kabinet zal hierover waarschijnlijk een definitief besluit nemen. Alle betrokken partijen in het Amernet, waaronder Ennatuurlijk, werken aan verdere verduurzaming van het Amernet. Er zijn verschillende alternatieven als de Amercentrale dicht moet, die ook in combinatie mogelijk zijn: zo worden op dit moment de eerste stappen gezet om de Amercentrale om te bouwen tot een biomassacentrale, kan er restwarmte uit de afvalenergiecentrale van Attero in Moerdijk worden gebruikt en zijn er verschillende lokale deeloplossingen mogelijk, zoals restwarmte van tuinders en andere bedrijven, geothermie en zonneboilers. Lokale deeloplossingen kunnen nog niet voorzien in de totale warmtevraag van het hele Amernet. De komende jaren is er dan ook nog steeds een grote bron als centrale warmtevoorziening nodig, zoals een biomassacentrale of restwarmte van Attero.

Zijn er biomassacentrales van Ennatuurlijk die minder duurzaam zijn?
Dat is niet het geval, we gebruiken in alle centrales duurzaam gecertificeerde biomassa.

Kan verbranden van biomassa wel echt duurzaam zijn?
Wij gebruiken alleen afvalhout en vers snoeihout. Er worden voor onze centrales dus geen bomen gekweekt of omgehakt en we voeren geen biomassa uit het buitenland in. Bovendien gebruiken wij biomassa alleen op kleine schaal, zodat gebruik van lokaal afvalhout voor ons voldoende is.

We kijken daarnaast voortdurend naar mogelijkheden voor verdere verduurzaming. Zodra er andere, nog duurzamere varianten van biomassa beschikbaar zijn, zullen we de toepasbaarheid daarvan zo snel mogelijk onderzoeken met als doel daar naar over te stappen. We streven naar een zo breed mogelijk aanbod van verschillende soorten duurzame warmtebronnen.

Er zijn zoveel twijfels en verschillende geluiden over de duurzaamheid van biomassa, moeten we het dan wel gebruiken?
De twijfels en geluiden gaan over de herkomst en de certificering van de biomassa. Wij gebruiken in onze eigen biomassacentrales alleen duurzaam gecertificeerde biomassa afkomstig van afvalhout en vers snoeihout uit Nederland. Bovendien gebruiken we het niet om enkel elektriciteit op te wekken, daar zijn immers duurzamere opties voor beschikbaar zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en waterkracht. We gebruiken biomassa op kleine schaal om voornamelijk warmte op te wekken, waarvoor weinig duurzame alternatieven beschikbaar zijn.

Welke certificering gebruikt Ennatuurlijk voor haar biomassa en wat houdt die in?
We gebruiken zoveel mogelijk biomassa die NTA 8080-gecertificeerd is. Dit betekent dat de duurzaamheid in de gehele keten is gewaarborgd en dat dit voortdurend wordt gemonitord. Daarnaast geldt voor bio-olie een vergelijkbare RED-certificering die voor elke levering aan onze centrales plaatsvindt.

Volgens de milieuorganisaties zijn de certificeringsystemen niet waterdicht. Wat vindt u daar van?
Het is een feit dat geen enkel certificeringsysteem 100% garantie biedt, maar het is op dit moment wel de beste borging die voorhanden is. Daarnaast voert Ennatuurlijk ook zelf controles uit om te toetsen of de biomassa voldoet aan de uitgangspunten die zij stelt aan haar leveranciers.

Is Ennatuurlijk van plan om biomassa lang in te zetten als mogelijke bron of zijn jullie al aan het voorsorteren op andere bronnen?
Wij zien het gebruik van biomassa als één van de manieren om de transitie naar fossielvrij mogelijk te maken.
Afhankelijk van de lokale situatie zijn er meer of minder geschikte bronnen van duurzamere warmte. Daarbij hebben wij geen voorkeur, anders dan dat we steeds onderzoeken of er meer en duurzamere mogelijkheden zijn. Daarbij wordt gekeken naar de variatie in duurzamere bronnen, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid hiervan.