Body tekst

Woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om de versnelde verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren. Vandaag publiceren de partijen het akkoord: het Startmotorkader. De verduurzaming gaat woonlastenneutraal: de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen dan voor de gasrekening. Bovendien betalen woningcorporaties een prijs voor de aansluitkosten van het warmtenet gebaseerd op een transparant rekenmodel.

In nauwe samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en VNG is het Startmotorkader tot stand gekomen op initiatief van 36 Startmotorcorporaties ondersteund door Aedes en vijf warmtebedrijven: Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC. Het gebruik van dit kader staat open voor de hele sector en biedt een basis om op projectniveau snel overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en om de warmtelevering betaalbaar te houden. Het Startmotorkader richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

Ron Wit, Directeur Energietransitie Eneco, namens de warmtebedrijven: ”We zijn blij met deze unieke samenwerking met Aedes en de woningcorporaties. Een cruciale afspraak die we hebben gemaakt is dat woningen overschakelen van verwarming op aardgas naar een warmtenet zonder dat huurders meer gaan betalen. Particuliere woningeigenaren in dezelfde buurt laten we meeprofiteren door een gelijkwaardig aanbod te  doen. Hiermee creëren we een schaalsprong en zijn we de startmotor voor de wijkgerichte aanpak.”

Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter, namens Aedes: ”Door dit akkoord met de warmtebedrijven krijgen onze corporaties volledig inzicht in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.” Met dit akkoord maken corporaties een flinke schaalsprong om te verduurzamen via de wijkgerichte aanpak en biedt het uitgangspunten om de doelstellingen in het Klimaatakkoord 2050 te realiseren.
Het Startmotorkader is een afspraak uit het Klimaatakkoord (onderdeel Gebouwde Omgeving) dat nu is uitgewerkt in dit akkoord. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start.

Meer informatie over onze samenwerking met woningcorporaties