Tekst

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat, direct of indirect, terug te voeren is op een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld een naam, contactgegevens, maar ook (in combinatie daarmee) verbruiksgegevens.

Tekst

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring geschied door Ennatuurlijk B.V., gevestigd te (5651 GW) Eindhoven, aan de Achtseweg Zuid 153 X (“Ennatuurlijk”).

Tekst

Welke persoonsgegevens verwerkt Ennatuurlijk ten behoeve van de slimme warmtemeter?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die u (of uw verhuurder) aan ons verstrekt, zoals uw contactgegevens. Daarnaast ontvangen wij meetgegevens via uw slimme meter. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig. Ten behoeve van het gebruik van de slimme meter verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens; 

• contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

• contractgegevens, zoals uw klantnummer;

• metergegevens, zoals de slimme meter nummer; en

• meetgegevens, waaronder uw meterstanden en verbruiksgegevens. Uw verbruiksgegevens worden bepaald aan de hand van temperatuurgegevens en doorstroomvolume.

Tekst

Waarom verwerkt Ennatuurlijk deze persoonsgegevens en op basis van welke wettelijke grondslagen?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

(a) Facturatie: wij verwerken uw contactgegevens, contractgegevens, metergegevens en meterstanden om u facturen te kunnen sturen.

(b) Verbruiksinzicht: wij verwerken uw contactgegevens, contractgegevens, metergegevens en meterstanden om u inzage te geven in uw verbruik en om u van een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht te voorzien.

(c) Het opsporen en verhelpen van storingen en onderhoud: wij verwerken uw verbruiksgegevens ten behoeve van het opsporen en verhelpen van storingen, en het uitvoeren van onderhoud. Afwijkingen in verbruiksgegevens wijzen namelijk op mogelijke storingen.

(d) Netoptimalisatie: wij verwerken uw verbruiksgegevens om het warmtenet te analyseren en het gebruik daarvan te optimaliseren. Door de aanvoertemperatuur in het net beter af te stemmen op de warmtebehoefte in uw buurt, kunnen wij efficiënter omgaan met de beschikbare warmte.

(e) Juridische doeleinden: wij verwerken in sommige gevallen uw persoonsgegevens om juridische geschillen af te handelen, of om te voldoen aan rechtsgeldige verzoeken van overheidsinstanties en (opsporings)autoriteiten.

Voor facturatie (a) baseert Ennatuurlijk zich op de wettelijke basis dat de verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst die wij met u of uw verhuurder hebben uit te voeren. En om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om u minimaal eenmaal per jaar een factuur te sturen. Voor het verbruiksoverzicht (b) baseert Ennatuurlijk zich op de wettelijke basis dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn wettelijk verplicht om u minimaal maandelijks een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht te sturen. Indien u geen maandelijks verbruiksoverzicht wilt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice. .

Voor het opsporen en verhelpen van storingen, onderhoud (c) en netoptimalisatie (d) baseert Ennatuurlijk zich op zijn gerechtvaardigde belang om zijn diensten aan te bieden en te verbeteren. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt om onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij te dienen, zullen wij altijd uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens afwegen tegen onze rechten en belangen of die van een derde partij.

Voor het verwerken van persoonsgegevens voor juridische doeleinden (e) baseert Ennatuurlijk zich, indien van toepassing, op de naleving van wettelijke verplichtingen of haar gerechtvaardigd belang om juridische geschillen af te handelen.

Tekst

Hoe vaak leest Ennatuurlijk meetgegevens uit?

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, lezen wij uw meterstanden eenmaal per jaar uit om aan u een factuur te verstrekken, en maandelijks om aan u een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht te verstrekken. Uw meterstanden worden hiervoor elk uur opgeslagen. Om onze diensten aan te kunnen bieden, lezen wij uw meterstanden eenmalig uit om bij een verhuizing of een overstap naar een andere leverancier de juiste eindstand te weten. Om het warmtenet en de warmtelevering te besturen, analyseren en te verbeteren, om storingen op te sporen en voor onderhoud worden uw verbruiksgegevens elk uur opgeslagen en uitgelezen.

Tekst

Met welke derde partijen worden persoonsgegevens gedeeld? 

Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners die wij inschakelen bij de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Zo kunnen wij dienstverleners inschakelen voor het aanbieden van de slimme meter of onze andere diensten, onderhoud of IT-ondersteuning. Wij verstrekken aan dienstverleners alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de desbetreffende dienstverlening. Dienstverleners mogen alleen op instructie van Ennatuurlijk handelen, en Ennatuurlijk verplicht dienstverleners de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in het kader van de dienstverlening aan Ennatuurlijk of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij verplichten dienstverleners om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Ennatuurlijk kan in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals de gemeente en toezichthouders. Op uw verzoek kunnen wij de beschikbare facturen en de verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten aan een door u aangewezen aanbieder van warmtediensten verstrekken. Wij verwerken en delen uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie.

Tekst

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij een relatie met u hebben, tenzij er op basis van de wet een kortere bewaartermijn geldt of de gegevens niet langer dan nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Na de beëindiging van uw klantrelatie met Ennatuurlijk, zullen we uw persoonsgegevens bewaren voor een periode dat ons in staat stelt om:

  • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder wettelijke bewaartermijnen;
  • juridische claims te onderzoeken of te verdedigen;
  • uw vragen, verzoeken of klachten te kunnen behandelen;
  • onze administratie te onderhouden voor analyse- en controledoeleinden; en
  • voor het analyseren en verbeteren van ons warmtenet en onze processen, en maken van
  • prognoses.
Tekst

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn gericht op het bieden van voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door alleen bevoegde medewerkers toegang te geven tot persoonsgegevens. We evalueren en passen  onze beveiligingsmaatregelen op regelmatige basis aan.

Tekst

Wat zijn mijn privacyrechten?

Hoe kan ik het gebruik van mijn slimme meter beheren?

U heeft het recht om de slimme functie van uw slimme meter uit te laten zetten. Of uw slimme meter aan of uit staat, kunt u altijd wijzigen door contact op te nemen met onze klantenservice. Wanneer uw slimme meter uit staat, dient u zelf uw verbruik door te geven .

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beheren?

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder (i) het recht op inzage in uw persoonsgegevens, (ii) het recht van correctie van uw persoonsgegevens, (iii) het recht van verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, (iv) het recht van verwijdering van bepaalde persoonsgegevens, (v) het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, (vi) het recht om toestemming in te trekken, (vii) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (viii) het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan voorkomen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld indien u verzoekt om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen, maar wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren. In dat geval zullen we u hierover informeren. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Tekst

Deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Als wij wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld wanneer we van plan zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan in het verleden in deze privacyverklaring is gecommuniceerd), dan zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen voordat de nieuwe verwerkingsactiviteit begint.