Er komt een raar geluid uit mijn meterkast. Wat moet ik doen?

Controleer of het geluid uit de afleverset komt door alle afsluiters te sluiten. Dan stroomt er geen water meer door de set. Houdt het geluid nu op? Dat bevindt de oorzaak zich in de afleverset. Als Ennatuurlijk eigenaar is van de afleverset, kunt u contact opnemen met onze storingsdienst op 085-2734555. Bent u of is uw verhuurder eigenaar? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Stopt het geluid niet? Dan zit de oorzaak waarschijnlijk niet in de afleverset. Probeer te achterhalen wat dan de geluidsbron is. 

 

Ik heb geen warm water. Hoe kan dat?

Ga alle kranen na. Komt er uit andere kranen wel warm water? Dan kan uw installateur u helpen. Als geen enkele kraan warm water geeft ga dan na of alle afsluiters van de afleverset openstaan. Controleer vervolgens of de verwarming het wel doet. Draai daarbij alle radiatoren open en zorg dat de verwarming actief verwarmt. Gebeurt er niets en zijn wij eigenaar van uw afleverset? Stel ons dan op de hoogte van de storing via 085-2734555. Bent u of is uw verhuurder eigenaar? Bel dan uw installateur of verhuurder.

 

Waarom krijg ik te weinig warm water als ik meerdere kranen tegelijk open?

De hoeveelheid warm kraanwater is begrensd in uw afleverset. Doet dit probleem zich pas sinds kort voor? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Wilt u beschikking hebben over meer water? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 085-2734567 en de watercapaciteit laten vergroten.

 

Ik heb een lekkage aan de afleverset. Wat moet ik doen?

Draai alle afsluiters dicht (laat de hendels van de leiding af wijzen) en bel ons storingsnummer: 085-2734555

 

Wat moet ik doen als mijn radiatoren een raar geluid maken?

Hoort u een borrelend geluid in uw leidingen en/of radiatoren? Dan zit er te veel lucht in uw verwarmingssysteem. Het ontluchten van uw verwarming doet u eenvoudig zelf met een ontluchtingssleuteltje. Maakt uw verwarming andere geluiden? Geef dat dan door aan uw installateur of verhuurder. 

 

Wat houdt de compensatieregeling in?

De regeling schrijft een vergoeding toe aan klanten die een langdurige, onaangekondigde ernstige storing hebben ondervonden. Op voorwaarde dat de oorzaak gelegen is in het warmtenet, de individuele aansluiting, de afleverset (indien deze eigendom is van Ennatuurlijk) of in een inpandig leidingstelsel in een gebouw met meer dan één woning.

De Warmtewet stelt regels ten aanzien van het toekennen van compensatie in geval van ernstige storingen in het warmtenet. Deze zijn nader uitgewerkt in een model compensatieregeling warmte die door Energie Nederland is opgesteld. Ennatuurlijk hanteert bij ernstige storingen deze regeling. De compensatieregeling warmte bij ernstige storingen is van kracht vanaf 1 juli 2019 en vervangt de eerdere compensatieregeling van Ennatuurlijk.

 

Mijn verwarming doet het niet. Wat moet ik doen?

Voor een snelle oplossing is het allereerst belangrijk om te weten waar de storing vandaan komt. Kijk hiervoor op onze storingspagina. 

Wanneer heb ik recht op een vergoeding van de compensatieregeling?

U heeft in principe recht op een vergoeding wanneer het een ernstige storing betreft die langer dan 8 uur duurt én in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de melding, zich al eerder heeft voorgedaan in hetzelfde warmtenet, dezelfde individuele aansluiting, dezelfde afleverset of dezelfde inpandige leiding(en).  U heeft ook recht op een vergoeding als het een ernstige storing betreft die langer duurt dan 24 uur. In dat geval geldt het herhalingsvereiste niet.

U heeft geen recht op een vergoeding wanneer de onderbreking van de warmtelevering het gevolg is van oorzaken die buiten de invloedssfeer liggen van - of niet kunnen worden beïnvloed door Ennatuurlijk, waarmee onder andere wordt bedoeld:

  • geen of onvoldoende warmtelevering door de betreffende warmteproducent(en) of opwekeenhe(i)d(en) op het warmtenet;
  • de onderbreking van de levering van elektriciteit op aansluitingen van Ennatuurlijk;
  • extreme situaties waaronder overmacht  (bijvoorbeeld: natuurramp, sabotage, terrorisme etc.);
  • een overtreding van de voor de verbruiker geldende verbodsbepaling(en) als vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Ennatuurlijk.
Wie moet ik bellen bij een storing?

Op onze storingspagina kunt u lezen wanneer Ennatuurlijk het onderhoud verzorgt en wanneer u uw eigen installateur moet bellen. De afleverset is van Ennatuurlijk, de binneninstallatie is van de eigenaar van de woning. Voor huurwoningen is dat de verhuurder. Weet u zeker dat de storing in de installatie van Ennatuurlijk zit? Belt u dan ons storingsnummer: 085-2734555.

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Heeft u recht op een vergoeding? Dan krijgt u € 35 voor de eerste 8 tot 12 uur van de storing. Voor iedere 4 uur die de storing langer duurt, heeft u recht op een extra bedrag van € 20. Ennatuurlijk moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan u betalen.

 

Is er een storing?

Als er een storing bij ons bekend is, melden wij dit op onze storingspagina om de actuele storingen te bekijken.

 

Geldt de vergoeding voor alle aansluitingen?

De vergoeding is van toepassing op aansluitingen van 100 kW of kleiner. Dat zijn over het algemeen huishoudelijke en kleinzakelijke aansluitingen. 

 

Mijn storing staat niet bij de actuele storingen. Wat moet ik doen?

Bekijk de pagina 'Waar zit de storing?'. Hiermee onderzoekt u snel en eenvoudig de oorzaak van de storing. Binnen enkele ogenblikken weet u of het defect in uw eigen installatie zit of in die van Ennatuurlijk. Zit de storing in ons systeem? Geef hem dan door via storingsnummer: 085-2734555

 

Wanneer start en eindigt een onderbreking waarvoor Ennatuurlijk een vergoeding uitbetaalt?

De genoemde termijn van 8 uur start voor alle verbruikers die door de onderbreking getroffen worden op het moment dat Ennatuurlijk de eerste melding van een onderbreking ontvangt of wanneer we die zelf constateren (als dat eerder is). De storing eindigt wanneer de warmtelevering voor deze klanten weer is hersteld. Voor een storing in de afleverset en/of aansluiting van Ennatuurlijk geldt mogelijk een andere termijn. Hiervoor verwijzen wij u naar artikel 4 van het model compensatieregeling bij warmte.

De Warmtewet stelt regels ten aanzien van het toekennen van compensatie in geval van ernstige storingen in het warmtenet. Deze zijn nader uitgewerkt in een model compensatieregeling warmte die door Energie Nederland is opgesteld. Ennatuurlijk hanteert bij ernstige storingen deze regeling. Onderstaande regeling is van kracht vanaf 1 juli 2019 en vervangt de eerdere compensatieregeling van Ennatuurlijk.

 

De warmtestoring is verholpen. Waarom heb ik nog steeds geen warmte?

Als uw afleverset een stekker heeft en dus elektrisch gevoed wordt, kunt u de set resetten door de stekker tien seconden uit het stopcontact te halen. Helpt dit niet? En is Ennatuurlijk eigenaar van de afleverset? Bel dan met ons storingsnummer: 085-2734555. Neem anders contact op met uw installateur of verhuurder.

 

Moet ik zelf contact opnemen met Ennatuurlijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

Nee, u hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen. De Warmtewet verplicht Ennatuurlijk alle storingen te registreren. Als u recht heeft op een vergoeding krijgt u automatisch bericht van ons.

 

Na recente werkzaamheden aan de (binnen)installatie heb ik geen warmte meer. Hoe kan dat?

Tijdens werkzaamheden is het soms noodzakelijk om een of meer afsluiters van uw afleverset dicht te draaien. Controleer daarom of alle afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen). Staan ze open en heeft u nog steeds geen verwarming? Als Ennatuurlijk eigenaar is van uw afleverset, kunt u ons storingsnummer 085-2734555 bellen. Bel in het andere geval uw installateur of verhuurder.

 

Wanneer betaalt Ennatuurlijk de vergoeding?

Als u recht heeft op een vergoeding maken wij die automatisch aan u over. U ontvangt de vergoeding binnen 6 maanden na het herstel van de onderbreking, zoals dat vastligt in de Warmtewet. Wij streven uiteraard ernaar om u eerder te betalen.

 

Hoe komt het dat de onderkant van mijn radiator koud is?

Het ontwerp van uw binneninstallatie is bepalend voor de temperaturen waarmee het water uw radiatoren binnenkomt en uitgaat. Vragen hierover stelt u dus het beste aan uw installateur of verhuurder.

 

Wat is een ernstige storing?

Ernstige storingen zijn storingen die langer duren dan 8 uur en leiden tot onderbreking in de levering van warmte, met uitzondering van voorziene onderbrekingen. Voorziene onderbrekingen zijn onderbrekingen die van tevoren worden aangekondigd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud.    

Waarom wordt een radiator in mijn woning niet warm?

Draai de kraan van de radiator helemaal open. Als dit niet helpt, kunt u nagaan of de radiator warm wordt als u alle andere radiatoren in huis dichtdraait. Is de radiator na vijf minuten nog niet op temperatuur? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder.

 

Wat moet ik doen als geen enkele radiator warm wordt?

Ga na of alle radiatoren opengedraaid zijn, de afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen), en of de kamerthermostaat aanstaat en hoog genoeg ingesteld is. Is uw kamerthermostaat defect? Neem dan contact op met uw installateur of verhuurder. Doet de thermostaat het wel? Als u eigenaar bent van de set, kunt u contact opnemen met uw installateur. Als Ennatuurlijk eigenaar is, kunt u de storing doorgeven via 085-2734555.

 

Waarom heb ik geen warmte, maar wel warm kraanwater?

Er wordt warmte geleverd aan uw woning, maar zit er een storing in de afleverset. Als u eigenaar bent van de set, kunt u contact opnemen met uw installateur. Als Ennatuurlijk eigenaar is, kunt u de storing doorgeven via 085-2734555. Als u uw woning huurt, moet u uw verhuurder op de hoogte stellen van de storing.