Storingen

Algemeen

Is er een storing?

Als er een storing bij ons bekend is, melden wij dit op onze storingspagina. Je vind daar ook informatie over wat je moet doen als jouw storing nog niet bekend is.

 

Waarom wordt een radiator in mijn woning niet warm?

Als slechts één radiator niet warm wordt, maar andere radiatoren wel, dan is dat er waarschijnlijk iets aan de hand in de binneninstallatie van jouw woning. Draai de kraan van de radiator helemaal open. Als dit niet helpt, kun je nagaan of de radiator warm wordt als je alle andere radiatoren in huis dichtdraait. Is de radiator na vijf minuten nog niet op temperatuur? Neem dan contact op met jouw installateur of verhuurder.

 

Mijn storing staat niet bij de actuele storingen. Wat moet ik doen?

Bekijk de pagina 'Waar zit de storing?'. Hiermee onderzoek je snel en eenvoudig de oorzaak van de storing. Binnen enkele ogenblikken weet je of het defect in jouw eigen installatie zit of in die van Ennatuurlijk. Zit de storing in ons systeem? Geef hem dan door via storingsnummer: 085-2734555

 

Wie moet ik bellen bij een storing?

Op onze storingspagina kun je lezen wanneer Ennatuurlijk het onderhoud verzorgt en wanneer je jouw eigen installateur moet bellen. De afleverset is in de meeste gevallen van Ennatuurlijk. De binneninstallatie is van de eigenaar van de woning. Voor huurwoningen is dat de verhuurder. Weet je zeker dat de storing in de installatie van Ennatuurlijk zit? Bel dan ons storingsnummer: 085-2734555.

 

Mijn verwarming doet het niet. Wat moet ik doen?

Voor een snelle oplossing is het allereerst belangrijk om te weten waar de storing vandaan komt. Kijk hiervoor op onze storingspagina. 

Overige vragen

Wat moet ik doen als geen enkele radiator warm wordt?

Ga na of alle radiatoren opengedraaid zijn, de afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen), en of de kamerthermostaat aanstaat en hoog genoeg ingesteld is. Is jouw kamerthermostaat defect? Neem dan contact op met jouw installateur of verhuurder. Doet de thermostaat het wel? Als je eigenaar bent van de set, kun je contact opnemen met jouw installateur. Als Ennatuurlijk eigenaar is, kun je de storing doorgeven via 085-2734555.

 

Hoe komt het dat de onderkant van mijn radiator koud is?

Het ontwerp van jouw binneninstallatie is bepalend voor de temperaturen waarmee het water jouw radiatoren binnenkomt en uitgaat. Vragen hierover stel je dus het beste aan jouw installateur of verhuurder.

 

Er komt een raar geluid uit mijn meterkast. Wat moet ik doen?

Controleer of het geluid uit de afleverset komt door alle afsluiters te sluiten. Dan stroomt er geen water meer door de set. Houdt het geluid nu op? Dat bevindt de oorzaak zich in de afleverset. Als Ennatuurlijk eigenaar is van de afleverset, kun je contact opnemen met onze storingsdienst op 085-2734555. Ben je of is jouw verhuurder eigenaar? Neem dan contact op met jouw installateur of verhuurder. Stopt het geluid niet? Dan zit de oorzaak waarschijnlijk niet in de afleverset. Probeer te achterhalen wat dan de geluidsbron is. 

 

Waarom krijg ik te weinig warm water als ik meerdere kranen tegelijk open?

De hoeveelheid warm kraanwater is begrensd in jouw afleverset. Doet dit probleem zich pas sinds kort voor? Neem dan contact op met jouw installateur of verhuurder. Wil je beschikking hebben over meer water? Dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via 085-2734567 en de watercapaciteit laten vergroten.

 

Na recente werkzaamheden aan de (binnen)installatie heb ik geen warmte meer. Hoe kan dat?

Tijdens werkzaamheden is het soms noodzakelijk om een of meer afsluiters van jouw afleverset dicht te draaien. Controleer daarom of alle afsluiters van de afleverset openstaan (en in de richting van de leiding wijzen). Staan ze open en heb je nog steeds geen verwarming? Als Ennatuurlijk eigenaar is van jouw afleverset, kun je ons storingsnummer 085-2734555 bellen. Bel in het andere geval jouw installateur of verhuurder.

 

Afleverset

Ik heb een lekkage aan de afleverset. Wat moet ik doen?

Draai alle afsluiters dicht (laat de hendels van de leiding af wijzen) en bel ons storingsnummer: 085-2734555

 

Compensatie

Wanneer betaalt Ennatuurlijk de vergoeding voor de storing?

Als je recht hebt op een vergoeding in verband met een storing maken wij die automatisch aan je over. Je ontvangt de vergoeding binnen 6 maanden na het herstel van de onderbreking, zoals dat vastligt in de Warmtewet. Wij streven er uiteraard naar om je eerder te betalen.

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding bij een storing?

Heb je recht op een vergoeding? Dan krijg je € 35 voor de eerste 8 tot 12 uur van de storing. Voor iedere 4 uur die de storing langer duurt, heb je recht op een extra bedrag van € 20. Ennatuurlijk moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan jou betalen.

 

Moet ik zelf contact opnemen met Ennatuurlijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

Heb je recht op een compensatie naar aanleiding van een storing, dan hoef je hiervoor zelf geen contact op te nemen. De Warmtewet verplicht Ennatuurlijk alle storingen te registreren. Als je recht hebt op een vergoeding krijg je automatisch bericht van ons.

 

Wat houdt de compensatieregeling in?

De regeling schrijft een vergoeding toe aan klanten die een langdurige, onaangekondigde ernstige storing hebben ondervonden. Op voorwaarde dat de oorzaak gelegen is in het warmtenet, de individuele aansluiting, de afleverset (indien deze eigendom is van Ennatuurlijk) of in een inpandig leidingstelsel in een gebouw met meer dan één woning.

De Warmtewet stelt regels ten aanzien van het toekennen van compensatie in geval van ernstige storingen in het warmtenet. Deze zijn nader uitgewerkt in een model compensatieregeling warmte die door Energie Nederland is opgesteld. Ennatuurlijk hanteert bij ernstige storingen deze regeling. De compensatieregeling warmte bij ernstige storingen is van kracht vanaf 1 juli 2019 en vervangt de eerdere compensatieregeling van Ennatuurlijk.

 

Geldt de vergoeding voor storingen voor alle aansluitingen?

De vergoeding bij storingen is van toepassing op aansluitingen van 100 kW of kleiner. Dat zijn over het algemeen huishoudelijke en kleinzakelijke aansluitingen. 

 

Ik heb geen warm water. Hoe kan dat?

Ga alle kranen na. Komt er uit andere kranen wel warm water? Dan kan jouw installateur je helpen. Als geen enkele kraan warm water geeft ga dan na of alle afsluiters van de afleverset openstaan. Controleer vervolgens of de verwarming het wel doet. Draai daarbij alle radiatoren open en zorg dat de verwarming actief verwarmt. Gebeurt er niets en zijn wij eigenaar van jouw afleverset? Stel ons dan op de hoogte van de storing via 085-2734555. Ben je of is jouw verhuurder eigenaar? Bel dan jouw installateur of verhuurder.

 

De warmtestoring is verholpen. Waarom heb ik nog steeds geen warmte?

Als jouw afleverset een stekker heeft en dus elektrisch gevoed wordt, kun je de set resetten door de stekker tien seconden uit het stopcontact te halen. Helpt dit niet? En is Ennatuurlijk eigenaar van de afleverset? Bel dan met ons storingsnummer: 085-2734555. Neem anders contact op met jouw installateur of verhuurder.

 

Wat is een ernstige storing?

Ernstige storingen zijn storingen die langer duren dan 8 uur en leiden tot onderbreking in de levering van warmte, met uitzondering van voorziene onderbrekingen. Voorziene onderbrekingen zijn onderbrekingen die van tevoren worden aangekondigd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud.    

Wanneer start en eindigt een onderbreking waarvoor Ennatuurlijk een vergoeding uitbetaalt?

De genoemde termijn van 8 uur start voor alle verbruikers die door de onderbreking getroffen worden op het moment dat Ennatuurlijk de eerste melding van een onderbreking ontvangt of wanneer we die zelf constateren (als dat eerder is). De storing eindigt wanneer de warmtelevering voor deze klanten weer is hersteld. Voor een storing in de afleverset en/of aansluiting van Ennatuurlijk geldt mogelijk een andere termijn. Hiervoor verwijzen wij je naar artikel 4 van het model compensatieregeling bij warmte.

De Warmtewet stelt regels ten aanzien van het toekennen van compensatie in geval van ernstige storingen in het warmtenet. Deze zijn nader uitgewerkt in een model compensatieregeling warmte die door Energie Nederland is opgesteld. Ennatuurlijk hanteert bij ernstige storingen deze regeling. Onderstaande regeling is van kracht vanaf 1 juli 2019 en vervangt de eerdere compensatieregeling van Ennatuurlijk.

 

Wanneer heb ik recht op een vergoeding van de compensatieregeling?

Je hebt in principe recht op een vergoeding wanneer het een ernstige storing betreft die langer dan 8 uur duurt én in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de melding, zich al eerder heeft voorgedaan in hetzelfde warmtenet, dezelfde individuele aansluiting, dezelfde afleverset of dezelfde inpandige leiding(en). Je hebt ook recht op een vergoeding als het een ernstige storing betreft die langer duurt dan 24 uur. In dat geval geldt het herhalingsvereiste niet.

Je hebt geen recht op een vergoeding wanneer de onderbreking van de warmtelevering het gevolg is van oorzaken die buiten de invloedssfeer liggen van - of niet kunnen worden beïnvloed door Ennatuurlijk, waarmee onder andere wordt bedoeld:

  • geen of onvoldoende warmtelevering door de betreffende warmteproducent(en) of opwekeenhe(i)d(en) op het warmtenet;
  • de onderbreking van de levering van elektriciteit op aansluitingen van Ennatuurlijk;
  • extreme situaties waaronder overmacht  (bijvoorbeeld: natuurramp, sabotage, terrorisme etc.);
  • een overtreding van de voor de verbruiker geldende verbodsbepaling(en) als vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Ennatuurlijk.

Waarom heb ik geen warmte, maar wel warm kraanwater?

Er wordt warmte geleverd aan jouw woning, maar zit er een storing in de afleverset. Als je eigenaar bent van de set, kun je contact opnemen met jouw installateur. Als Ennatuurlijk eigenaar is, kun je de storing doorgeven via 085-2734555. Als je jouw woning huurt, moet je jouw verhuurder op de hoogte stellen van de storing.