Warmtenet Midden- en West-Brabant

In Midden- en West-Brabant  is in de jaren '80 het warmtenet aangelegd. Dit warmtenet (ook wel bekend als stadsverwarming) is een van de grootste warmtenetten van Nederland en levert warmte aan 46.000 huishoudens en 375 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made ons grootste warmtenet. In totaal leveren we via dit warmtenet zo’n 2.400.000 GJ warmte per jaar.

Warmtenet MiddenWest-Brabant (2).jpg

Hoe werkt het warmtenet?

RWE-centrale

Bij de RWE-centrale komt er veel warmte vrij bij het opwekken van elektriciteit. Uit de stoomturbine wordt een deel van deze warmte afgetapt en gebruikt om water op te warmen. Via ons warmtenet gaat dit water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde.

hoe werkt warmtenet tilburg breda

 

Tekst

Rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta

Een andere warmtebron op ons warmtenet in Midden- en West-Brabant is de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dat biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en daarbij ontstaat  restwarmte. De restwarmte wordt ingezet bij de verwarming van de huizen en het kraanwater in de regio. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dit biogas wordt verbrand in een warmtekrachtkoppeling. Dat levert elektriciteit op voor waterschap Brabantse Delta en warmte die via ons wordt verspreid over het warmtenet in o.a. Breda en Tilburg.

Ennatuurlijk biogas warmtenet

 

Tekst

Waar komt de warmte vandaan?

Wij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. Het warmtenet in Midden- en West-Brabant wordt op dit moment voor 83% gevoed door de RWE-centrale (ook bekend als de Amercentrale).

De centrale wordt primair ingezet om elektriciteit op te wekken. Bij de RWE-centrale komt er veel  warmte vrij bij het opwekken van elektriciteit. Uit de stoomturbine wordt een deel van deze warmte afgetapt en gebruikt om water op te warmen. Via ons warmtenet gaat dit water naar de woningen en bedrijven. De centrale gaat stapsgewijs over op biomassa. In 2019 was de meestook van biomassa 37%. Dit jaar verwacht RWE naar 50% biomassameestook te gaan. Om uiteindelijk in 2025 alleen nog maar warmte op basis van biomassa te leveren.

Media
Tekst

Om de warmtelevering altijd te kunnen waarborgen, maken we gebruik van back-up ketels die draaien op bio-olie en hoge rendement gasketels. Deze worden alleen ingezet als de RWE-centrale niet genoeg warmte kan leveren. Bijvoorbeeld op erg koude dagen of tijdens onderhoud of een storing. Een klein gedeelte (<1%) van de warmte wordt geleverd door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dat biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en daarbij ontstaat restwarmte.

Download het warmte-etiket van Midden- en West Brabant

Tekst

Verduurzaming warmtenet Midden- en West-Brabant

In januari 2018 ondertekende Ennatuurlijk samen met 16 andere belanghebbenden (de provincie Noord-Brabant, de gemeentes Breda, Tilburg, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersvertegenwoordigers) een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van een toekomstbestendig warmtenet. Om de warmtelevering te verduurzamen willen we samen met onze partners op drie gebieden stappen maken. 

Lees verder

Tekst

Toekomstige bronnen in Midden-West Brabant*

Warmtenet Midden- en West-Brabant ontvangt nog steeds het leeuwendeel van de warmte uit de centrale van RWE, die zowel stroom als warmte opwekt. We willen de afhankelijkheid van één grote bron verminderen door de ontwikkeling van lokale duurzame bronnen. In 2020 ontwikkelden we in Plukmade een biomassacentrale die de tuinders warmte levert uit lokaal snoei- en restmateriaal, en een aardwarmtebron (geothermie) voor het verwarmen van de kassen. Ook zijn we bezig met een zonthermie-installatie in Breda van minimaal een hectare en willen we de restwarmte benutten van een industriële biomassa-stoominstallatie in Tilburg. Zo zouden wij graag de toekomst van het warmtenet willen zien:

Het warmtenet in 2030
Het warmtenet is een systeem waarop alle bronnen welkom zijn om de warmtetransitie te versnellen. De twee nieuwe bronnen in Plukmade zijn de eerste stap in de ontwikkeling van zo’n open systeem met verschillende bronnen. We werken hiervoor actief samen met alle partners in de regio. Daarbij staan betrouwbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid centraal.

In het transitieproces naar een 100% duurzaam warmtenet in 2040 is een grote centrale bron voorlopig onmisbaar om in de warmtevraag te kunnen blijven voorzien. In de regio zijn er twee warmtebronnen die deze rol kunnen vervullen. Dat zijn de RWE-centrale die in 2030 volledig op biomassa zal draaien en de Attero Afvalcentrale in Moerdijk.

Als uitvloeisel van de regionale energietransitie wordt daarnaast op dit moment onderzocht of de restwarmte van het industrieterrein Moerdijk gebruikt kan worden. Daarvoor is een uitbreiding van het regionale warmtenet richting Moerdijk nodig. Op basis van dit scenario zal de gemiddelde CO2-reductie van het warmtenet Midden- en West-Brabant in 2030 ongeveer 89% bedragen ten opzichte van stoken met individuele cv-ketels.

Het warmtenet in 2040
De rol van deze grote centrale bron zal in de jaren tot 2040 steeds verder afnemen. In ons scenario voor een 100% duurzaam warmtenet in Midden- en West-Brabant speelt aardwarmte (geothermie) een grote rol. Daarbij zijn we zeer afhankelijk van de beschikbaarheid van bruikbare bronnen in de ondergrond. De technische ontwikkelingen bij onze partners maken de haalbaarheid van aardwarmte steeds concreter.

Naast aardwarmte als stabiele duurzame bron onderzoeken we ook de mogelijkheden voor een elektrische boiler. Dat is een installatie die warmte kan maken uit elektriciteit uit duurzame bronnen. Denk aan wind- of zonne-energie op die dagen dat er een overschot is, zoals een zonnige dag met veel wind. De e-boiler kunnen we ook inzetten op momenten dat de aardwarmtebronnen in onderhoud zijn. Onze visie is dat de transitie zal uitmonden in een slim aangestuurd netwerk met een verscheidenheid aan bronnen, waarmee we kunnen voorzien in de warmtebehoefte.

Media
Toekomstige bronnen Brabant
Tekst

* Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.

Tekst

Aanleg Warmtesingel Breda

Wij willen graag het warmtenet verder uitbreiden, bijvoorbeeld met de Warmtesingel in Breda die warmte mogelijk maakt voor nog eens 5000 huishoudens en 100 bedrijven. Ennatuurlijk is in januari 2020 gestart met de aanleg van Warmtesingel Breda. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. Hiermee kunnen potentieel vijfduizend woningen en honderd bedrijven duurzame warmte ontvangen. Ook zorgt de Warmtesingel ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd bij het aansluiten van toekomstige lokale bronnen

Meer over de Warmtesingel

Tekst

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice . Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op ons warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.