Privacy- en cookieverklaring

Ennatuurlijk respecteert de privacy van zijn klanten en de bezoekers van de websites www.ennatuurlijk.nl en www.mijnwarmte.nl. Daarbij houden wij ons aan de privacywet, oftewel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om uw gegevens te beveiligen en misbruik te voorkomen, zijn passende maatregelen genomen. In deze privacy- en cookieverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en gebruikmaken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat, direct of indirect, terug te voeren is op een natuurlijk persoon. Een persoonsgegeven kan dus een naam of telefoonnummer zijn, maar ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Ennatuurlijk en waarom?

Ennatuurlijk verwerkt de persoonsgegevens die u zelf of uw (ver)huurder aan ons heeft verstrekt. Als u klant bent, verwerkt Ennatuurlijk ook gegevens van uw warmteverbruik en (de betaling van) facturen. Daarnaast verwerken we de opgegeven gegevens van wie zich aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, informatie opvraagt via de website, solliciteert bij Ennatuurlijk of op andere wijze gebruikmaakt van onze diensten.

Wat doet Ennatuurlijk met mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij die kregen. Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst, gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen of om uw naam op de deelnemerslijst van de bijeenkomst te plaatsen. Ook kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten. Dat laatste doen wij alleen als we daarvoor uw opdracht of duidelijke toestemming hebben gekregen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Daarom hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

  • Heeft u zich ingeschreven voor een bijeenkomst of open dag dan bewaren wij uw gegevens maximaal twee maanden.
  • Heeft u informatie bij ons opgevraagd via de website en daarbij aangegeven nadien geïnformeerd te willen worden over producten, diensten en evenementen van Ennatuurlijk dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich hiervoor afmeldt. 
  • Heeft u contact met ons opgenomen maar wordt u geen klant dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal drie maanden. Dezelfde termijn geldt voor de telefonische opnames die voor kwaliteits- en trainingsdoelstellingen worden gebruikt.
  • Wordt u wel klant dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit doen wij zolang als u klant bent en voor een periode van maximaal twee jaar na het einde van de klantrelatie. In die periode van twee jaren gebruiken wij de persoonsgegevens alleen ingeval onvoorzien de klantrelatie niet geheel zou zijn afgewikkeld.
  • De persoonsgegevens die nodig zijn voor een (dreigende) (buiten)gerechtelijke procedure kunnen wij langer bewaren, namelijk zolang als nodig is voor de procedure.
  • Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na het einde van de klantrelatie.
Hoe zit het met externe partijen?

Voor het versturen van onze mailings maken we gebruik van de diensten van externe partijen. Ook voor het innen van niet betaalde facturen kunnen wij externe partners inschakelen. Om uw persoonsgegevens te beschermen, maken we met externe partijen goede afspraken die we vastleggen in overeenkomsten.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens bij Ennatuurlijk, die te laten corrigeren of te verwijderen. Als u geen informatie over de producten en diensten van Ennatuurlijk (meer) wilt ontvangen, kunt u dat doorgeven via het online klantenportal Mijn Warmte. Als u zich voor alle berichten op een e-mailadres afmeldt, bewaren wij dat e-mailadres alleen om te voorkomen dat er toch nog (automatische) berichten naar worden verzonden. De uitzondering daarop is wanneer we uw gegevens moeten verwerken en u informatie moeten sturen voor de overeenkomst die wij hebben voor de warmtelevering of op de opzegging daarvan. Het is natuurlijk belangrijk dat u daarvan op de hoogte blijft. Hiervoor gelden de bepalingen van die overeenkomst.

Daarnaast heeft u het recht om vergeten te worden. Dit kan enkel wanneer u geen klant meer bent bij Ennatuurlijk en de wettelijke bewaarplicht verstreken is.

Wat te doen bij een datalek?

Als u een datalek geconstateerd heeft vragen we u om direct contact op te nemen met onze klantenservice via 085-2734567. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met onze persvoorlichter via 06-12083334.

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

De websites www.ennatuurlijk.nl en www.mijnwarmte.nl maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden onder meer gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook deze privacy- en cookieverklaring aan veranderingen onderhevig. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw toestemming & cookieverklaring