Warmtenet Sittard

In de gemeente Sittard-Geleen heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: Hoogveld en Het Groene Net, waarvan Ennatuurlijk medeaandeelhouder is naast de gemeente.

Tekst

Beide warmtenetten (ook wel stadsverwarming genoemend) leveren duurzamere warmte – en soms ook koude – aan zo’n 1300 woningen en 25 zakelijke aansluitingen. Warmte uit de regio voor de regio! Precies waar Sittard-Geleen, Beek en Stein goed in zijn. De Provincie Limburg biedt hulp in de ontwikkeling van Het Groene Net en ziet dit als een katalysator in de energietransitie naar het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Zo zetten we samen een stevige stap richting de duurzaamheidsdoelen van Gemeenten, Provincie en Rijk.

Media
Tekst

Waar komt de warmte in Sittard vandaan?

Wij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. 

Media
Tekst

Het warmtenet Hoogveld ontvangt ca. 90% duurzamere warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Het overige deel komt van gasketels van het ketelhuis in Hoogveld, die ook als piek- en back-upvoorziening dienen. Dat maakt Hoogveld een van de duurzaamste warmtenetten van Ennatuurlijk: de CO2-besparing voldoet nu al aan de doelstelling voor 2030! Download het warmte-etiket. Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Lees hier meer over het warmte-etiket. 

Tekst

Een duurzame toekomst

Het Groene Net werkt hard aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo wordt op diverse plaatsen het warmtenet uitgebreid. De wijk Limbrichterveld, waar de gemeente ca. 500 woningen gasvrij wil maken, is aangemerkt als ‘proeftuin aardgasvrije wijken’. Hier wordt onderzocht of een aansluiting op het warmtenet haalbaar is.

Het Groene Net en warmtenet Hoogveld maken allebei gebruik van warmte afkomstig van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) die via een centraal ketelhuis geleverd wordt aan het warmtenet. Het ketelhuis in Hoogveld doet daarnaast dienst als piek- en back-upcentrale doordat er gasketels opgesteld staan.

2030*
Ennatuurlijk en Het Groene Net doen onderzoek naar het ontsluiten van restwarmte van het industriecomplex Chemelot. De intentie is om restwarmte van een van de naftakrakers te benutten en via een nieuw aan te leggen warmteleiding aan de naastgelegen gemeentes Geleen, Stein en Beek te leveren. De ambitie is om Het Groene Net en warmtenet Hoogland binnen vijf jaar aan elkaar te koppelen en meerdere restwarmtebronnen op Chemelot te benutten.

2040
Volgens onderzoeken is er voldoende restwarmte aanwezig voor 250.000 woningen. Hiermee is er in potentie voldoende warmte om tot ver na 2030 woningen te verduurzamen in de regio Zuid-Limburg. We zien ook mogelijkheden om toekomstige pieken met een elektrische boiler in te vullen. Zo werken we toe naar een CO2-neutraal warmtenet in 2040.

Media
Tekst

* Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.

Tekst

The proof is in the pudding: gemeente langs de leiding haken graag aan. 

De regio die ooit Nederland voorzag van steenkolen, kan zomaar koploper worden in verduurzaming. Warmtebedrijf Het Groene Net, een samenwerking tussen initiatiefnemer gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk, onderzoekt of de restwarmte van het gigantische industriecomplex Chemelot, het oude DSM-terrein, te gebruiken is voor het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven in heel Zuid-Limburg. “We zijn erg trots op Het Groene Net”, stelt Kim Schmitz, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Sittard-Geleen. “Onze eerste focus is zoveel mogelijk woningen en bedrijven in Sittard-Geleen en buurgemeenten Stein en Beek van warmte voorzien. Met de duurzame warmte van onze eigen biomassacentrales (lokaal snoeiafval) en restwarmte van de SABIC-fabriek op Chemelot kunnen we onze eigen lokale duurzaamheidsdoelstelling: uiterlijk 2040 klimaat- en energieneutraal zijn, al grotendeels halen.”

Tekst

Transportleiding
Voor verduurzaming van de rest van de regio onderzoekt Het Groene Net de aanleg van een transportleiding die van Chemelot tot diep in Maastricht loopt. “De enorme hoeveelheid restwarmte die nu nog via koeltorens in de lucht verdwijnt, kan naar schatting 250.000 woningen verwarmen.” Het initiatief wordt regionaal goed ontvangen. “The proof is in the pudding: gemeenten langs de leiding haken graag aan.” Het Groene Net kan uitgroeien tot het grootste warmtenet van Nederland.

Media
Tekst

Toekomstproof
Ook voor woningbezitters moet de overstap van gas op warmte interessant zijn. “Met de subsidie vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken onderzoeken we in de wijk Limbrichterveld Noord hoe bewoners hun huis toekomstproof kunnen maken tegen de laagst mogelijke kosten. In proefwoningen laten we ze zien hoe makkelijk het is om een woning aan te sluiten op Het Groene Net.”