Body tekst

Omroep Brabant publiceerde onlangs een artikel waarin zij verslag doen van een bijeenkomst van de Statenleden over het feit dat RWE het contract met Ennatuurlijk heeft opgezegd. Ennatuurlijk was niet bij deze bijeenkomst aanwezig en is evenmin voorafgaand aan publicatie gevraagd haar visie te geven. In het artikel wordt een aantal onjuiste conclusies getrokken op basis van onjuiste aannames en Ennatuurlijk kan zich voorstellen dat deze aannames tot vragen kunnen leiden. Daarom lichten wij een en ander graag toe.

Tekst

Het warmtenet in Midden- en West-Brabant is in de jaren 80 aangelegd en is een van de grootste warmtenetten van Nederland. Hier levert Ennatuurlijk warmte aan zo’n 51.000 huishoudens en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Made, Dongen en Sprang Capelle. De benodigde warmte is afkomstig van de Amercentrale van RWE in Geertruidenberg (91%) die grotendeels op biomassa draait. 

Tekst

Over de opzegging van het contract door RWE

Op 12 december 2022 heeft RWE het warmtecontract met Ennatuurlijk opgezegd. Omdat in het contract een opzegtermijn van vier jaar is opgenomen, eindigt de levering van warmte onder de huidige voorwaarden op 31 december 2026. Tot die tijd verandert er niets. De reden voor RWE om het contract nu te beëindigen is het feit dat de economische vooruitzichten voor de Amercentrale na 2026 onzeker zouden zijn. 

Ennatuurlijk beraadt zich op haar positie onder het contract met RWE en de opzegging daarvan. Daarnaast is Ennatuurlijk al een aantal jaren met een groot comité bezig om te kijken hoe Midden- en West-Brabant verder verduurzaamd kan worden, ook wanneer de Amercentrale hier geen bijdrage meer aan zou leveren. Het maatschappelijk sentiment rondom biomassa heeft dit proces voor Ennatuurlijk versneld. De leveringszekerheid komt niet in gevaar, want tot 2027 blijft de Amercentrale gewoon warmte leveren. 

Tekst

Over alternatieve bronnen vanaf 2027

Daarna zijn er verschillende duurzame bronnen in beeld die we parallel aan elkaar ontwikkelen. Zo zijn we reeds een geruime tijd de mogelijkheden aan het verkennen om op verschillende locaties in Geertruidenberg te komen tot een combinatie van verschillende warmtebronnen in eigen beheer. Maar ook zijn we de potentie van aardwarmte en/of industriële warmte uit de omgeving Moerdijk via de Brabantleiding aan het onderzoeken. Het is goed mogelijk dat er vanuit de Amer ook na 2027 warmte komt, eventueel uit combinaties van bronnen zoals biomassa, opslag van CO2 en elektriciteit. Ennatuurlijk en RWE zijn met elkaar hierover in gesprek. Aanvullend zijn er kleinere duurzame bronnen waar door Ennatuurlijk aan wordt gewerkt. Zo wordt momenteel de haalbaarheid van een energiehub in Breda onderzocht. Tot slot is er een volwaardig back-up systeem, ook nu al. 

Er verandert dus niets voor klanten in Brabant en zoals altijd blijft Ennatuurlijk werken conform de vereisten van leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid conform de Warmtewet. 

Wel zijn er planologische uitdagingen die de komende tijd moeten worden opgelost. Ook mede door de gevolgen die de nieuwe warmtewet zou hebben. Dat kan Ennatuurlijk niet alleen want de besluitvorming hierover is van diverse partijen afhankelijk. Een goede samenwerking is daarom noodzakelijk en Ennatuurlijk werkt de opties dan ook in goed overleg uit met alle betrokken partijen.

Tekst

Over de financiële situatie van Ennatuurlijk

Ennatuurlijk is een financieel gezonde organisatie met een stabiele basis. Ons doel is om de verdere verduurzaming van energie in Nederland te versnellen. Hiervoor doen wij ieder jaar aanzienlijke investeringen onder andere in nieuwe warmtenetten en in innovatie en bronverduurzaming. 

Tekst

Over de prijzen van onze warmtenetten

Het maximumtarief voor duurzamere warmte, wordt op jaarlijkse basis vastgesteld. Het warmtetarief is gebaseerd op de kosten voor de inkoop en productie van warmte. Het wordt 1 keer per jaar aan het einde van het jaar vastgesteld en geldt van 1 januari tot en met 31 december. Het verandert tussentijds niet. Het maximale tarief dat mag worden doorberekend aan de klant wordt vastgesteld door de ACM. Ook dit jaar zit Ennatuurlijk met haar warmtetarieven circa 20% onder het maximale tarief. Ennatuurlijk kan deze prijzen niet tussentijds aanpassen.